REFORMA SOCIJALNE POLITIKE PREMA BROCIMA


Uvodnicar: Suada Hadzovic

 

 

Polazista i principi za Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica poginulih boraca

UVOD

Vec sest godina od prestanka rata invalidi i porodice poginulih boraca iz odbrambeno-oslobodilackog rata 1992-1995. god. iz reda Armije BiH ostvaruju prava po preuzetom Zakonu bivse SFRJ i Zakonu o izuzetnom materijalnom obezbjedjenju (preuzeti ratni propis iz 1993.god.), dok invalidi i porodice poginulih boraca iz reda HVO-a, svoja prava ostvaruju po propisima bivse Herceg - Bosne. Jos uvijek funkcionisu paralalne institucije koje rjesavaju o pravima navedenih kategorija i odvojene baze podataka. Uz to, znatan broj mirnodopskih vojnih invalida kao i RVI iz antifasistickog rata 1941-1945 koja zive na podrucju "pod kontrolom HVO-a" ne ostvaruju svoja prava. To znaci da jos uvijek funkcionisu paralelni pravni okviri i paralelne institucije.

Prema raspolozivim podacima, prava po osnovu boracko-invalidske zastite ostvaruje 31.478 ratnih vojnih invalida iz reda Armije BiH, oko 2000 MVI, te oko 12160 vojnih invalida iz rada HVO-e, od 20-100% invaliditeta broj clonova porodica poginulih boraca i umrlih vojnih invalida iz reda Armije BiH koje ostvaruju prava po osnovu boracko-invalidske zastite iznosi 47.500, a iz reda HVO-e 8.411 korisnika. To znaci da preko 100 hiljada korisnika ostvaruje uvecana primanja iz Budzeta Federacije BiH. Neujednacen pristup u postupku kategorizacije i ocjene invaliditeta, te mogucnost uvodjenja u pravo sireg kruga krvnih srodnika bez obzira na druge izvore prihoda, razlog su stalnog pracenja broja korisnika i pracenje posebnih sredstva iz Budzeta.
Poznato je da je osnovica za novcanu invalidninu zamrznuta na nivou mjeseca maja 1996. godine (nije uskladjivana sa rastom prosjecne place u Federaciji BiH) i da samo za neisplacene invalidnine i IMO za period oktobar 1999. - maj 2000. godine prestoje dugovanja u iznosu od 1,5 milijardi KM. Iako su invalidnine za navedeni period isplacene u certifikatima, svakodnevno se povecava broj tuzbi kojim se trazi isplata u KM.
Planirana sredstva u Budzetu za 2001. god. osigurala su isplatu invalidnina za 10 mjesec zbog cega su rebalansom Budzeta ucinjene intervencije za isplatu februarske invaldnine, dok je isplata za mart planirana u Budzetu za 2002.godinu.
Vlada Federacije BiH je sa svojim Programom izrazila odlucnost za preduzimanje mjera kojima ce se ubrzati proces ekonomskih reformi i stvoriti uslovi za priliv stranog kapitala koji je uslov otvaranja radnih mjesta i produktivnog zaposljavanja, ali i mogucnost veceg izdvajanja za zadovoljavanja socijalnih potreba gradjana. Isto tako, Vlada je izrazila odlucnost za preduzimanje mjera kojima ce se osigurati uskladjivanje socijalne politike sa materijalnim mogucnostima F BiH i u tom pravcu ubrzati procese reforme i rekonstrukcije socijalne, zdravstvene zastite i penzijskog sistema, sa ciljem obezbjedjenja adekvatnog nivoa socijalne zastite najugrozenijih kategorija stanovnika, zatim RVI i porodica poginulih i nestalih boraca.

Polaziste za izradu Zakona

Na osnovu recenog u Uvodu proistice da su polazista za izradu Zakona slijeca:
1. Nuznost donosenja jedinstvenog, pravnog okvira na cijeloj teritoriji Federacije BiH i osiguranje jednakosti RVI i porodica poginulih boraca u pravima.
2. Nuznost uskladjivanja obima prava sa ekonomskim mogucnostima Federacije BiH, odnosno mogucnostima izdvajanja sredstava u Budzet.
3. Programska orijentacija Vlade Federacije BiH na ubrzanju ekonomskih reformi i uskladjivanju socijalne politike sa materijalnim mogucnostima.

III Principi reforme socijalne politike prema borcima

Ciljevi reforme socijalne politike prema borcima (zastita najugrozenijih RVI, porodica poginulih i nestalih boraca i porodica umrlih RVI) iz ogranicenih javnih prihoda moguce je ostvariti na politici zasnovanoj na slijedecim principima:
1. Nadoknaditi gubitak mogucnosti za zaradu zbog onesposobljenosti nastale u izvrsavanju vojne duznosti tokom rata - na zadatku, kao i gubitak finansijskih sredstava bez kojih je ostala porodica, nestankom ili smrcu, od posljedica ranjavanja u izvrsavanju vojne duznosti - na zadatku.
2. Priznavati zrtvovanje boraca koji su u izvrsavanju vojnih zadataka u ratu - na zadatku, ostali onesposobljeni ili poginuli i nestali, ali imajuci u vidu da takva zrtvovanja ne mogu istinski biti konpenzirana.
3. Obezbijediti najosnovnije potrebe onesposobljenim borcima i onima koje oni izdrzavaju, kao i porodicama poginulih i nestalih, odnosno umrlih od posljedica ranjavanja.
4. Solidarnost prema tesko onesposobljenim RVI, porodicama poginulih, nestalih i umrlih od posljedica ranjavanja, a kojima je pomoc najpotrebnija.

Socijalna politika zasnovana na navedenim principima fokusira se na gubitku sposobnosti ostvarivanja zarade koja je nastala kao posljedica ranjavanja, povrede i ostecenja organizma u izvrsavanju vojnog zadatka, odnosno zarade od koje je zivjela porodica poginulog i nestalog u izvrsavanju vojnog zadatka, sto opredjeljuje i krug korisnika i strukturu novcanih davanja.

IV Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica poginulih boraca (radni materijal)

Nakon visemjesecnih priprema za projeciranje reformske politike prema vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, izradjena je radna verzija Zakona, koja je polovinom oktobra upucena na javnu raspravu svim udruzenjima koja okupljaju boracku populaciju.
Radnom verzijom zakona predvidjena su osnovna prava za RVI od 50-100% invaliditeta. Oni bi trebali imati pravo na:
- licnu invalidninu
- dodatak za njegu i pomoc drugog lica
- ortopedski dodatak
- posebnu invalidsku penziju
- poseban dodatak na invalidsku penziju.

Suzen je i broj korisnika clanova porodice i pravo se dovodi u vezu sa gubitkom hranioca, zajednickim zivljenjem i ostalim prihodima u domacinstvu. Predvidjena su slijedeca prava:

- posebna porodicna penzija
- poseban dodatak na porodicnu penziju
- uvecana porodicna penzija
- pomoc u slucaju smrti

Osnovica za sva prava je prosjecna placa Federacije BiH.
Prema radnoj verziji zakona djeca ce ostvariti pravo na porodicnu penziju do zavrsetka skolovanja a najdalje do 25 godine zivota.
Ostvarivanje prava na posebnu invalidsku i porodicnu penziju moguce je samo ako se ne ostvari pravo po propisima PIO, a poseban dodatak na invalidsku odnosno porodicnu penziju pripada u slucaju da iznos penzije po propisima PIO bude nizi od iznosa predvidjenog zakonom.
Daje se pregled novcanih primanja po dosadasnjim propisima i primanja po radnom materijalu zakona. (ne raspolazemo podacima o primanjima invalida i porodica poginulih iz reda HVO).

 

Rezultati javne rasprave

Javna rasprava je trajala od 25. oktobra do 19. novembra o.g. Vecina udruzenja je unaprijed ocijenila radni materijal neprihvatljivim jer su ocekivali da se zakonom kompenzira ucesce i doprinos u odbrani.
Traze se prava za sve borce bez obzira na invaliditet i radnu sposobnost, priznanje cinova, ratnih priznanja i osnovica za obracun u visini place u Vojsci Federacije BiH, kao i siri krug prava. Neka udruzenja dostavila su potpuno nove tekstove zakona. Ministarstvo sistematizira primjedbe i o istima ce zauzeti svoje stavove.

V Ucesce Svjetske banke

U toku priprema za izradu radnog materijala zakona Svjetska banka je pruzala pomoc kako u prenosenju iskustva evropskih zemalja, tako i u izradi principa za uskladjivanje obima i vrste prava sa mogucim sredstvima u Budzetu.
Svjetska banka ulaze napore da Federacija BiH ostvari predpostavke za odobrenje kredita za podrsku socijalnim reformama u iznosu od 40 miliona dolara. Ocekuje se da ce se o kreditu odlucivati u prvom kvartalu naredne godine.
Sa Svjetskom bankom predstoje nam zavrsni razgovori o projekciji kostanja buduceg zakona pocev od 07.12.o.g.
Svjetska banka je prihvatila ucesce u dijelu razgovora predstavnika udruzenja vojnih invalida i porodica poginulih boraca, sto ce doprinijeti pojasnjenju ciljeva i potreba za reformom.

VI Zakljucne ocjene

Proces reforme socijalne politike prema borcima ce biti bolan i tezak, ali nuzan i potreban. Proces je sastavni dio ekonomskih reformi. Izdvajanja za socijalnu politiku nuzno je uskladiti sa mogucnostima vlastite ekonomije. To znaci da se vrsta i obim prava moze projektovati na bazi budzetskih sredstava za 2001.godinu.
U skladu sa vizijom ekonomskog razvoja Federacije BiH. Mjerama ekonomske politike i aktivnim mjerama zaposljavanja i poticanja malog i srednjeg poduzetnistva neophodno je stvarati sistematske i dugorocne pretpostavke izgradjivanja socijalne politike u cjelini.

Prijedlog Zakljucaka

1. Vlada Federacije BiH cijeni da polaziste i prinicipi na kojima se temelji radni materijal Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica poginulih boraca mogu biti okvir za izradu prednacrta zakona.
2. Zaduzuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilackog rata da prednacrt zakona dostavi Vladi Federacije BiH do kraja decembra 2001.godine.

M I N I S T A R

Suada Hadzovic


 

 

 

OSLOBODJENJE, 6.01.2002.GODINE


REVOLT BORACA DOVEO DO SKANDALA


"Ustajte, porodice sehida", povikao je neko od okupljenih, nakon sto je na pitanje da li je na BiH izvrsena agresija, ministrica Hadzovic odgovorila da
karakter rata jos nije definisan


Tribina VKBI naprasno je prekinuta, jer je njen subotnji uvodnicar, federalna ministrica za socijalna pitanja boraca invalida Suada Hadzovic, svojim odgovorom izazvala revolt prisutnih, mahom demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i majki sehida. U jednom momentu pojavili su se i pripadnici Vojne policije.
"Ustajte, porodice sehida", povikao je neko od okupljenih, nakon sto je na pitanje da li je na BiH izvrsena agresija, ministrica odgovorila da "karakter rata jos nije definisan...." i tu je vec ionako uzavrela atmosfera u Domu armije dozivjela kulminaciju.
"Kazacu licni utisak. Sve je rezirano na isti nacin kao Skenderija", izjavila je za Oslobodjenje ministrica Hadzovic.

Na pitanje ko je sve to rezirao, razmislila je i rekla: "Ne znam".
Vec na pocetku izlaganja ministrice Hadzovic o temi Reforme socijalne politike prema borcima pocelo je iskriti, jer je samo ime zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica poginulih boraca zaparalo usi prisutnih."Sehida! Progovori gospodjo, sehida", prekidali su njen uvod okupljeni.
Termin sehid, koji se u novom Zakonu ne bi spominjao, izazvao je najvise emotivnih istupa prisutnih.
Kasim Memic, predsjednik demobilisanih boraca opcine Ilidza, porucio je putem ministrice Hadzovic ljudima na vlasti da ce "klanjati sami sebi dzenazu u oktobru ako ne budu upotrebljavali rijec sehid".
Ministrica je u izlaganju naglasila da vec sest godina od prestanka rata invalidi i porodice poginulih boraca iz odbrambeno-oslobodilackog rata 1992-1995. iz reda Armije BiH ostvaruju prava po preuzetom zakonu bivse SFRJ, dok invalidi i porodice poginulih boraca iz rda HVO svoja prava ostvaruju po propisima bivse Herceg-Bosne.