REDOVNA TRIBINA VIJECA KONGRESA BOSNJACKIH INTELEKTUALACA

REFORMA OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI -
ISKUSTVA UNIVERZITETA U TUZLI
uvodnicar: Prof.Dr. Izudin Kapetanovic, rektor Univerziteta u Tuzli
SARAJEVO, 29.6.2002.

 

 

1. UVOD

Na univerzitetima širom Evrope i svijeta, prisutne su dramaticne promjene organizacije i upravljanja i efikasnijeg ostvarenja osnovne zadace univerzitetskog sistema, što je posljedica politickih, društvenih i ekonomskih promjena u Evropi krajem devedestih godina.

Ove promjene veoma su raznolike i po obimu i po vrsti, a vrijeme u kojem te promjene treba uvesti i provesti, sve je krace. Naravno, ulazeci dublje u ovu problematiku i njenu implementaciju shvatamo da su promjene sve složenije. Kod svake promjene nužno se javlja otpor prema promjenama. Razlozi tome su, prije svega, zbog vremena i ambijenta u kojem živimo (napredne tehnologije, komunikacije i širenje informacija, sve složenija ocekivanja, zahtjevi i potrebe svih sudionika u obrazovnom procesu, zahtjevi društva, ekonomije i države).
Naravno, svi sudionici se razlicitim brzinama prilagodavaju ovim promjenama. Ipak, iskustva sa drugih univerziteta u svijetu pokazuju da se nužnost i neizbježnost promjena na univerzitetu, prije ili kasnije, shvataju i da se promjene prihvataju. Univerzitet koji shvati nužnost promjena vrlo brzo pokazuje efikasnije poslovanje i djelovanje, bolju organizaciju nastave i istraživanja, unaprjedenje nastavnih programa i procesa. Kvalitet više, ovakav univerzitet penje se na ljestvici kvaliteta stvarajuci akademske gradane naprednih ideja, osposobljene da se suoce sa novim zahtjevima i izazovima.

Ne postoji u svijetu jedinstven model univerziteta, studija, studiranja, nastavnih planova i programskih sadržaja, niti jedinstvena organizacija koja ukljucuje i trajanje studija, akademske stepene koji se postižu studiranjem, niti isti nivo strucnosti. Naprotiv, potice se raznolikost u svim navedenim elementima, ali uvijek uz prihvatanje osnovnih trendova za optimiranje djelovanja. Nivo i kvalitet nekog univerziteta odredice, izmedu ostalih aktivnosti, njegova medunarodna i meduuniverzitetska saradnja, koja prije svega podrazumijeva: razmjenu studenata, nastavnika i istraživaca-naucnika. Oni ce prepoznavati posebnosti i kvalitete koje nudi pojedini univerzitet i izabrati za svoj studij onaj koji im pruža bolju naobrazbu i bolje strucno ili naucno usavršavanje kao osnovnu pretpostavku buduce uspješnije strucne ili akademske karijere.

Univerzitet u Tuzli želi ici dalje, prihvatajuci proces promjena i poboljšanja sa što manje otpora i što manje poremecaja. Naravno, ovo je moguce samo ako se promjene uvode brzinom kojom ih i društvo i univerzitet može prihvatiti. Zbog toga je neophodno dinamicno i stalno pratiti sve promjene do kojih dolazi na univerzitu i pri tome uvažavati i nastojati dostici opce prihvacene standarde kvaliteta.
Na prijelazu u novi milenijum Univerzitet u Tuzli našao se pred izazovom definiranja svoje misije, vizije i strategije razvoja, te ostalih razvojnih dokumenata u skladu sa razvojem bh-društva, okrenut evropskim integracijskim i globalizacijskim procesima. Naravno, donošenje ovih strateških dokumenata rezultat je zajednickog djelovanja svih zainteresiranih, ne samo na Univerzitetu, nego i u društvu.
Današnjem statusu Univerziteta u Tuzli prethodile su višegodišnje aktivnosti. S obzirom da je reforma i transformacija univerziteta vezana uz organizaciju univerziteta, za realizaciju postavljenih strateških ciljeva bilo je neophodno uspostaviti zakonske pretpostavke kojima bi se ostvarile promjene u organizacijskom obliku univerziteta.

Zahvaljujuci razumijevanju kantonalnih organa vlasti, koji su prepoznali dobre strateške razvojne planove Univerziteta, donijeti su osnovni zakonski dokumenti:

· Zakon o visokom obrazovanju
· Zakon o univerzitetu
· Zakon o naucnoistraživackom radu.

Na osnovu ovih zakonskih dokumenata, uspostavljen je okvir za pozicioniranje univerziteta, te usvojena Pravila Univerziteta kojima su detaljnije definisana pravila potrebna za uspostavu funkcionalnih i organizacijskih aspekata Univerziteta.

Osnovni izazovi koji prisiljavaju univerzitete širom svijeta, pa tako i naše univerzitete u Bosni
i Hercegovini i Univerzitet u Tuzli, da preispitaju svoju stratešku politiku su:

· stalna ekspanzija visokog obrazovanja i s tim u vezi kriza finansiranja
· tržišna orijentacija
· proces globalizacije.

Ekspanzija visokog obrazovanja najprije dovodi do stalnog i povecanog pritiska na budžete, zbog cega društvo traži i povecanu odgovornost za novac/sredstva uložene u visoko obrazovanje. Povecana odgovornost Univerziteta ukljucuje i obavezu pružanja sve vece protivvrijednosti za ulaganje u visoko obrazovanje. Ovo ujedno implicira i odgovarajuce promjene u upravljanju Univerzitetom te nove oblike organizacije i integracije koji bi omogucili efikasnije ostvarenje osnovne zadace Univerziteta. S druge strane, Univerzitet se, vodeci racuna o sve složenijim zahtjevima svojih korisnika, te srazmjerno oskudnim resursima, mora postaviti i mnogo pragmaticnije, naglašavajuci važnost ekonomicnosti vlastitog djelovanja. Zbog toga je potrebno sve vecu pažnju posvecivati odgovornosti Univerziteta u planiranju i raspolaganju resursima. Kako u tom slucaju uskladiti tržišnu orijentaciju s osiguravanjem visokog kvaliteta obrazovnih programa i nezavisnošcu u naucnoistraživackom radu?

Proces globalizacije otvara pitanje kako uskladiti zahtjeve za harmonizacijom sistema visokog obrazovanja sa svijetom radi ravnopravnog ukljucivanja u svjetske ekonomske tokove i društvene promjene, a istovremeno razvijati i njegovati vlastito kulturno naslijede i ocuvati društvene i prirodne resurse.
Odgovor na ove izazove na evropskom nivou su ubrzani procesi harmonizacije koji zapocinju dokumentom Magna Charta Universitatum 1988, a zatim Sorbonska odnosno Lisabonska deklaracija, koje ce do 2010. rezultirati evropskim prostorom visokog školstva.

Današnja pozicija univerziteta u Bosni i Hercegovini je nekompatibilna organizaciji evropskih univerziteta i tu su neophodne strateške promjene i radikalne reforme. Univerziteti u Bosni i Hercegovini moraju ubrzati rad na donošenju svojih strateških dokumenata kako bi stvorili preduvjete da se mogu ravnopravno ukljuciti u evropske procese. Ostvarenje i prihvatanje jedinstvene strategije razvoja univerziteta preduvjet je ne samo za aktivno suocavanje sa izazovima nego mogucnost da akademska zajednica upravlja promjenama u visokom obrazovanju.

Univerzitet u Tuzli traži svoje mjesto u ovim procesima.

Naravno, bitan preduvjet za postavljanje realisticnih razvojnih ciljeva je pristup koji polazi od prepoznavanja vlastitih prednosti i slabosti, te uocavanja mogucnosti i ogranicenja u okruženju (SWOT-analiza).

1.1. Današnja pozicija i stanje Univerziteta u Tuzli

· Univerzitet u Tuzli sa 32 studijska profila organizuje i izvodi nastavno-naucni proces na 9 odnosno 11 fakulteta na kojima studira više od 9.000 studenata.
· U nastavno-naucnom procesu na fakultetima ucestvuju 374 nastavnika i saradnika zaposlenih na Univerzitetu i 254 nastavnika i saradnika u svojstvu spoljnih saradnika. Pored ovoga, na Univerzitetu je zaposleno i 211 saradnika koji obavljaju strucne, administrativno-tehnicke i pomocne poslove.
· U toku rata Univerzitet u Tuzli imao je organizovanu nastavu. Mada je došlo do odlaska veceg broja nastavnika i saradnika u toku rata, Univerzitet je uspio sacuvati kadrovsko jezgro, koje je danas u znacajnoj mjeri prošireno. Ipak, nedovoljan je broj nastavnika i saradnika u odnosu na broj studenata i broj naucno-nastavnih sadržaja koji se izucavaju na Univerzitetu.
· Nedovoljan i neadekvatan prostor za fakultete/akademiju, njihova lokacija, što znatno otežava aktivnosti i nastavnicima, saradnicima i studentima.
· Nedostatak savremene opreme za edukaciju, te neracionalno korištenje postojece opreme uvjetovano ranijom organizacijom i prostornom dislociranosti fakulteta.
· Nestabilna finansijska situacija na Univerzitetu, jer Kanton finansira plate i dio materijalnih troškova. Nisu usvojeni normativi i standardi, što utice i na kvalitet raspodjele postojecih sredstava, te nemogucnost utvrdivanja realne cijene studija.
· Nastavni planovi i programi ograniceni su u okvirima jednog fakulteta, što onemogucava izbor interdisciplinarnog studija. Aktivnostima na uvodenju evropskog kreditnog sistema prijenosa bodova Univerzitet želi stvoriti uslove u kojima ce svaki student moci birati predmete sa drugih fakulteta na Univerzitetu (ili šire). Prema do sada uradenom u pogledu zakonske regulative Univerzitet u Tuzli stvorio je osnov za primjenu tzv. evropskog kreditnog sistema prijenosa bodova.
· Nivo opreme i znanja za korištenje savremenih informacionih i komunikacijskih tehnologija nije na zadovoljavajucem stepenu, što bitno utice na kvalitet edukativnog i istraživackog rada, te bilo kakve inovacije u tom dijelu. Aktivnosti poduzete u ovom dijelu daju dobre pocetne rezultate.
· Nedovoljna aktivnost u domenu rješavanja problema studentskog standarda, vannastavnih aktivnosti, afirmacije nastavnickog poziva i kontinuirane selekcije limitirane kvalitetom.
· Veoma razvijena medunarodna saradnja Univerziteta je dobra osnova za uspješnu transformaciju Univerziteta u savremenu instituciju za edukaciju i istraživanje.
· Univerzitet je poceo koristiti sinergetske efekte jedne konzistentne cjeline kao vecina savremenih univerziteta u svijetu, što se povoljnije odražava na racionalniju organizaciju, kadrovske i materijalne potencijale, administraciju i jedinstveno upravljanje Univerzitetom.

Perspektive

· Dostignuti nivo razvijenosti Univerziteta dobro je polazište za njegovu stabilizaciju i dalji napredak.
· Zakon o Univerzitetu i rješenja njegove organizacije izazvalo je posebnu pažnju CRE, mnogih univerziteta iz Evrope i univerziteta iz Bosne i Hercegovine.
· Formiranje Koordinacionog odbora za visoko obrazovanje i spremnost brojnih univerziteta iz inostranstva, kao i medunarodnih institucija da pomognu u procesima tranzicije, sa ciljem konkretne i brže pomoci u rekonstrukciji univerziteta.
· Osnovno polazište je opredjeljenje za savremeni koncept razvoja Univerziteta kao institucije koja obezbjeduje:
a) prijenos znanja-edukaciju
b) primjenu znanja-dokazivanje
c) proizvodnju znanja-istraživanje.
Naravno, ove aktivnosti se medusobno preklapaju i ukljucene su jedna u drugu, što prakticno predstavlja jedinstvo obrazovanja i istraživanja.

Osnovni pravci aktivnosti Univerziteta u Tuzli mogli bi se sistematizirati u slijedecem:

1. stabilizacija i održanje kontinuiteta rada Univerziteta u Tuzli i njegova dalja institucionalna izgradnja
2. dalja transformacija i reforma Univerziteta u Tuzli, obavezno podložna kriteriju racionalnosti
3. afirmacija kvaliteta studija
4. afirmacija naucno-istraživackog rada
5. finansijska konsolidacija i finansijska autonomnost Univerziteta u Tuzli
6. pojacana i aktivna meduuniverzitetska saradnja.


2. UNIVERZITET U TRANZICIJI - CILJEVI

2.1. Šta su naši ciljevi?

Cilj aktivnosti Univerziteta u Tuzli u narednom periodu je organizaciono, funkcionalno-tehnološko i kadrovsko jacanje Univerziteta, što podrazumijeva stabilizaciju dostignutog nivoa razvoja Univerziteta, adekvatno opremanje i osavremenjavanje svih clanica Univerziteta, racionalno korištenje kadrovskih i prostornih resursa Univerziteta, te uspostava organizacije sa optimalnim tehnološko-ekonomskim kriterijima.

Organizacijom i kvalitetom nastave, izborom kadrova u nastavno-naucna zvanja Univerzitet treba da bude mjesto kreiranja produktivne vizije buducnosti, da demonstrira svoju društvenu ulogu, obezbjedi mjesto i poziciju u društvu koja ce biti adekvatno valorizirana u bosansko-hercegovackom i evropskom društvu.

Na osnovu sagledavanja cjelokupne problematike vezano za pozicioniranje Univerziteta u Tuzli, u najkracem, mogli bi se nabrojati naši ciljevi:

· institucionalna autonomija
· uspostava (potpuno) integrisanog univerziteta
· uspostava finansijske autonomije univerziteta
· razvoj permanentnog obrazovanja
· prilagodavanje nastavnih programa evropskim iskustvima i trendovima
· razvoj sistema za osiguravanje kvaliteta
· autonoman razvoj kadrovske politike
· stvaranje novog partnerstva sa privredom/ekonomijom, vladom, nevladinim organizacijama, civilnim i kulturnim institucijama
· zaživljavanje visokih standarda i kriterija u univerzitetskom životu koji nas svrstavaju kao konkurentne partnere u Evropi
· zadržavanje vodece naucne i nastavne pozicije
· osavremenjavanje infrastrukture


2.2. Kakav Univerzitet u Tuzli želimo?

Želimo da Univerzitet u Tuzli predstavlja autoritativnu obrazovnu i naucnu instituciju, autonomnu i otvorenu integrisanu akademsku zajednicu nastavnika-istraživaca, umjetnika i studenata inkorporiranu u medunarodnu univerzitetsku mrežu.

Ocekujemo da u narednih deset godina Univerzitet u Tuzli bude:

· glavni nosilac sistema permanentnog obrazovanja usmjeravajuci se na jacanje poslijediplomskih studija (naucnih i strucnih) relevantnih za društveni razvoj, a ujedno konkurentnih i na evropskom prostoru
· institucija sa visokim moralnim i strucnim kriterijima u svojim aktivnostima, mjerodavan i nepristrasan arbitar u okviru svojih naucnih i strucnih oblasti
· prepoznatljivo središte naucnog i umjetnickog rada koje ce okupljati domace i medunarodne timove oko kvalitetnih i izazovnih projekata
· odgovorna institucija za razvoj modela evaluacije i osiguravanja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Ovakav Univerzitet mogao bi uspješno ostvarivati svoju osnovnu zadacu koja se sastoji:

· u obrazovanju strucnjaka koji ce svojim radom i društvenim djelovanjem pridonijeti povecanju opšteg kvaliteta života svih gradana
· u pripremanju buducih univerzitetskih nastavnika i istraživaca koji ce doprinositi razvoju samog sistema visokog obrazovanja i nauke
· u povezivanju ljudi, znanja i informacija unutar akademske zajednice, kao i sa ostalim društvenim podsistemima kako bi se potaknula uspostava društva znanja, ucenja i tolerancije.


2.3. Kako ostvariti postavljene ciljeve?

Aktivnosti do sada sprovedene na Univerzitetu u Tuzli pokazuju da je u univerzitetskoj zajednici narasla svijest o nužnosti promjena u svim podrucjima funkcionisanja Univerziteta. U ovom trenutku spremnost na promjene je glavni preduvjet organizacijskog rasta te postizanja visokog kvaliteta, a na pojedinacnom nivou promjena otvara mogucnosti profesionalnog i personalnog razvoja svakog pojedinca.

Ove promjene nužno je realizirati vodeci racuna o fazama procesa promjena:

· prvo, u aktivnom upravljanju promjenama stvaranjem razvojne strategije Univerziteta,
· drugo, informisanjem svih clanova akademske zajednice i ucesnika u procesu o razlozima i prirodi promjena
· prepoznavanjem prioriteta u promjenama, kako na nivou Univerziteta, tako i pojedinih clanica
· izrada realnih operativnih dinamickih planova, testirajuci pojedine mjere radi identifikacije teškoca u provedbi
· peto, implementacija mjera u sistem, pracenje i mjerenje ucinaka te fleksibilno postupanje s promjenama
· šesto, okretanje prema novom razvojnom ciklusu.

3. UNIVERZITET U TRANZICIJI - REFORMA


U dosadašnjim aktivnostima Univerzitet je donio niz akata vezano za organizaciju i efikasnije upravljanje i rukovodenje integrisanim univerzitetom, od kojih navodim:

· Organizacija i sistematizacija, jedinstven akt na nivou cijelog Univerziteta
· Prijedlog ministarstvu na usvajanje Standarda i normativa u visokom obrazovanju, pri cemu su maksimalno ispoštovani evropski standardi u visokom obrazovanju, mada oni nisu ujednaceni nigdje u Evropi
· Pravilnik o platama, jedinstven akt na nivou cijelog Univerziteta
· Kodeks nastavnicke etike
· Pravilnik o strucnom i naucnom usavršavanju
· Pravilnik o dodiplomskom, postdiplomskom studiju i uvjetima za sticanje naucnog stepena doktora nauka
· Informaciona baza podataka o kadrovskom stanju i potrebama za izvodenje nastavnog procesa, na osnovu koje se vrši obracun plata za cijeli Univerzitet, te angažovanje spoljnih saradnika
· Jedinstvena metodologija za pisanje izvještaja o izboru nastavnika i asistenata
· Jedinstven cjenovnik o troškovima postdiplomskog studija i postupka odbrane doktorske disertacije
· Pravilnik o stipendiranju studenata na dodiplomskom i postdiplomskom studiju,

a od aktivnosti, provedena je:

· Stabilizacija dostignutog razvoja Univerziteta u Tuzli sa aspekta organizacije, obima nastavno-naucnog i naucno-istraživackog rada, te finansiranja
· Analiza postojeceg stanja sa aspekta raspoloživih prostornih kapaciteta na Univerzitetu, boljeg stepena iskorištenosti i novim modalitetima zajednickog korištenja prostora, opreme, laboratorija, literature i ostalih sredstava podrške edukaciji, a u skladu sa normativima i standardima
· Analiza postojeceg kadrovskog stanja i aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta i povecanja broja nastavnika i saradnika, ukljucujuci podmladivanje kadra izborom najboljih svršenih studenata, njihovo usavršavanje i obezbjedenje finansijskih izvora za efikasno funkcioniranje ustanovljenog Fonda za stipendiranje studenata i asistenata
· Analiza finansijskog ulaganja u objekte, opremu, informacione sisteme
· Obezbjeden je pristup internetu svim korisnicima na Univerzitetu (zaposlenim i studentima)
· Racionalizacija materijalnih troškova realizacije nastave
· Afirmacija aktivnosti obezbjedenja dodatnih izvora finansiranja i motivacija fakultetima da svoja znanja i sposobnosti valorizuju kroz naucno-istraživacki rad, projekte i dr. aktivnosti


Osnovni organizacijski cilj aktivnosti jeste integracija Univerziteta u Tuzli funkcionalnim i organskim povezivanjem njegovih dijelova. Ove aktivnosti smo po našim ocjenama, ali i ocjenama drugih, veoma uspješno organizirali i proveli. Univerzitet u Tuzli predstavlja danas jedinstven, organizacijski integrisan univerzitet.

Dostignuti nivo razvoja Univerziteta u Tuzli na kojem danas studira preko 9000 studenata na 9 odnosno 11 fakulteta sa 32 studijska profila, predstavlja znacajan iskorak kako u kvantitetu tako i u kvalitetu u odnosu na osnovani Univerzitet 1976. godine. Trenutno stanje predstavlja tranzicijski trenutak, te je neophodna stabilizacija i održanje kontinuiteta rada uvažavajuci sve resurse sa kojima raspolaže Univerzitet u Tuzli.
Senat Univerziteta u Tuzli pokrenuo je aktivnosti na organizovanju novih i transformaciji postojecih studijskih odsjeka, pocev od šk. 2002/03. godine, upucivanjem inicijative Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kako slijedi:

Akademija dramskih umjetnosti
· studijski odsjek: Režija
· studijski odsjek: Produkcija

Defektološki fakultet
· studijski odsjek: Poremecaji u ponašanju

Fakultet elektrotehnike
· studijski odsjek: Komunikacije

Filozofski fakultet
· studijski odsjek: Turski jezik i književnost
· studijski odsjek: Socijalni rad
· studijski odsjek: Razredna nastava (transformacija dvogodišnjeg u cetverogodišnji studij)

Mašinski fakultet
· studijski odsjek: Mehanotronika

Tehnološki fakultet
Na dodiplomskom studiju Tehnološkog fakulteta usmjerenja pri Hemijsko-tehnološkom odsjeku transformišu se u:
· studijski odsjek: Hemijsko inženjerstvo
· studijski odsjek: Prehrambeno inženjerstvo
· studijski odsjek: Ekološko inženjerstvo

Organizovanje novih organizacionih jedinica
· Visoka zdravstvena (medicinska) škola
· Farmaceutski fakultet.


3.1. Dalja transformacija i reforma Univerziteta u Tuzli


Dalja transformacija i reforma Univerziteta u Tuzli podrazumijeva slijedece aktivnosti:

· Inoviranje i uskladivanje nastavnih planova i programa. Završavamo procese donošenja novih nastavnih planova i programa na Univerzitetu. Usvojili smo sistem edukacije baziran na dva ciklusa: dodiplomskom i postdiplomskom. Opredijelili smo se da ovaj ciklus bude u trajanju cetiri godine. Akademski stepen nakon prvog ciklusa obrazovanja jednak je onom koji se smatra potrebnim na evropskom tržištu rada. Drugi obrazovni ciklus vodi do stepena magistra i/ili doktora nauka, kao što je u mnogim evropskim zemljama i u trajanju je od jedne, odnosno tri godine.

· Uspostavljanje kreditnog sistema ECTS Umjesto sadašnjeg režima studija, student bez dovoljno mogucnosti izbora, kao i zatvorenosti studija u okvire samo jednog fakulteta, uvodenjem kreditnog sistema želimo stvoriti uslove u kojima ce svaki student moci birati predmete sa drugih fakulteta na Univerzitetu (ili šire) i za to dobijati odredeni broj bodova neophodnih za diplomiranje na maticnom fakultetu. Na ovaj nacin student je u prilici da kreira svoje obrazovanje u zavisnosti od svojih sklonosti, a Univerzitet da ponudi u racionalnoj organizaciji studija veci i raznovrsniji broj studijskih profila.
Prema do sada uradenom u pogledu zakonske regulative Univerzitet u Tuzli stvorio je osnov za primjenu tzv. kreditnog sistema studija odnosno racionalizacije u realizaciji nastavnog plana i programa.

· U okviru Univerziteta u toku je uspostava Centra za osiguranje kvaliteta. Najmanje svake druge godine, a najviše svake pete Univerzitet ce redovno obavljati samoevaluaciju. Trenutno obezbjedujemo obuku kadrova u oblasti samoevaluacije i osiguranja kvaliteta. U ovim aktivnostima obavezno je ucešce studenata.

U Bosni i Hercegovini ne postoje zakoni koji obezbjeduju osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja. Medutim, odsutnost zakona ili nedostatak jasnih zakonskih propisa za uspostavljanje kvaliteta ne treba biti prepreka odredenim aktivnostima koje bi Univerzitet preduzeo u vezi sa samoevaluacijom i tehnikama spoljne evaluacije.

Transformacija i reforma Univerziteta, njegova medunarodna verifikacija, tržišna orijentacija i povecanje finansijske konkurentnosti, zahtijevaju otvaranje procesa evaluacije i akreditacije u visokom obrazovanju. Jedan od kljucnih zadataka osiguranja kvaliteta je medunarodna komparativnost i transparentnost. Samo medunarodno poredenje može dati realnu sliku procjene kvaliteta rada Univerziteta.
Medunarodna podrška ce sigurno biti jaca ukoliko Univerzitet bude u mogucnosti demonstrirati upotrebu objektivnih dokaza kvaliteta edukacije.

U tom smislu Univerzitet u Tuzli predvida provodenje slijedecih aktivnosti:

· otvaranje procesa samoevaluacije fakulteta, u toku
· organizacija seminara, obuka i pilotnih procjena u svrhu osposobljavanja kadrova u oblasti samoevaluacije i osiguranja kvaliteta
· uspostavljanje Centra za osiguranje kvaliteta i imenovanje koordinatora za osiguranje kvaliteta, u toku
· ukljuciti se u projekte internacionalnog nivoa u oblasti kvaliteta univerzitetske edukacije
· ukljuciti studente u proces izrade samoevaluacije i osiguranja kvaliteta, u toku
· obezbjediti mogucnost ucešca Univerziteta u široj mreži evropskih aktivnosti u oblasti osiguranja kvaliteta.


3.2. Standardizacija studija i uskladivanje sa evropskim standardima


U Bosni i Hercegovini, pa cak ni u Federaciji Bosne i Hercegovine nije se još uvijek izradio zakon u kojem bi bili definirani zajednicki standardi u visokom obrazovanju i normativi. Jedan od osnovnih standarda podrazumijevao bi uspostavu integrisanih univerziteta.

Na osnovu dosadašnjih iskustava, od integrisanog Univerziteta u Tuzli ocekujemo više važnih pozitivnih ucinaka. U prvom redu ravnomjeran razvoj njegovih organizacionih dijelova-fakulteta, u skladu sa strategijom razvoja cijelog Univerziteta. Dalje, uspostavu uvjeta za ostvarenje moderne naucno-nastavne mreže unutar svakog studijskog odsjeka i medu odsjecima. Ovim ce se izbjeci multipliciranje kapaciteta te omoguciti inicijative prema jacoj interdisciplinarnosti, kako u studijima, tako i u istraživanjima.
Na ovaj nacin uspostavljena organizacija omogucava operativnost i bolju koordinaciju u racionalnom upravljanju složenim univerzitetskim sistemom, izbjegava umnožavanja i paralelizme mnogih univerzitetskih službi. Ovakva organizacija Univerziteta omogucice tacno definisanu prisutnost dijelova univerziteta sa specificnim položajem, organizacijom, finansiranjem i zahtjevima (npr. akademija dramskih umjetnosti).

Pored ovoga, od integrisanog univerziteta ocekujemo poboljšanje kvaliteta studija i naucnoistraživackog rada, cime bi se povecala kompatibilnost i kompetitivnost Univerziteta na državnom i medunarodnom planu, te optimalna organiziranost akademskog djelovanja i racionalnog poslovanja, cime bi se dostigao standardni stepen i autonomnosti Univerziteta i komplementarnih autonomnosti njegovih dijelova.

Dalje jacanje podrazumijeva podjelu djelatnosti na one koje se trebaju odvijati na nivou cjelovitog Univerziteta i na one u kojima su njegovi dijelovi manje ili više autonomni, što zavisi od njegove misije i statusa. Za ostvarenje ovakve misije važno je u njegovoj organizaciji postici ravnotežu izmedu aktivnosti integrisanih na nivou jedinstvenog Univerziteta i decentralizovanih djelatnosti na nivou organizacionih dijelova. Pri ovome je kljucno svaku djelatnost organizovati optimalno, imajuci u vidu princip autonomnosti Univerziteta, ali i autonomnosti djelatnosti organizacionih dijelova, sve do autonomnosti i akademskih sloboda pojedinaca.
Važno je istaci da se novim organizacijskim ustrojstvom Univerziteta u Tuzli nije (bitnije) smanjio stepen finansijske i poslovne samostalnosti organizacionih dijelova-fakulteta, a podržana je njihova poduzetnost i inicijativnost. Sredstva iz univerzitetskog budžeta rasporeduju se na sve organizacione dijelove. Organizacioni dijelovi i dalje autonomno raspolažu svojim izravnim prihodima, uz dogovoreno odvajanje dijela tih prihoda (15%) za zajednicke potrebe vezane uz integrisane djelatnosti i aktivnosti Univerziteta.

Za efikasno vodenje integrisanih djelatnosti na Univerzitetu postoje uredi i integrisane službe, od kojih navodimo uspostavljene:

· ured za nastavu i studentska pitanja, na celu sa prorektorom
· ured za medunarodnu i meduuniverzitetsku saradnju, na celu sa prorektorom
· ured za naucnoistraživacki rad, nove naucne programe, na celu sa prorektorom
· integrisanu, jedinstvenu finansijsku službu Univerziteta, na celu sa prorektorom
· integrisanu, jedinstvenu pravnu i kadrovsku službu


i one cija je uspostava u toku ili se planiraju uspostaviti:

· centar za kvalitet, za osiguravanje i provjeru kvaliteta studija i programa
· centar za informatizaciju univerziteta i studija, primjenu informacionih tehnologija
· centar za nove interdisciplinarne naucno-nastavne pogone i programe,
· centar za pracenje uskladenosti programa i sistema studiranja s programima univerziteta u EU
· centar za ucenje na daljinu
· centar za permanentno obrazovanje
· centar za strane jezike
· istraživacko-razvojne centre
· medijalne centre i dr.


4. PRIMJENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA


Primjenom informacionih tehnologija IT u svim aktivnostima i sferama rada i djelovanja Univerziteta u Tuzli želimo unaprijediti i olakšati rad nastavnika i studenata, te službi cime se mogu postici i velike materijalne uštede.

Najveci znacaj IT je u primjeni u obrazovnom i istraživackom procesu i njihovoj transformaciji. Primjenom IT omogucava se transformacija obrazovanja iz poducavanja u ucenje, nastavnika iz predavaca i ispitivaca u mentore. Primjena IT omogucava potreban protok informacija i znanja.


4.1. Zapocete aktivnosti na primjeni IT-a na Univerzitetu u Tuzli


Univerzitet u Tuzli zapoceo je vec niz aktivnosti za primjenu IT:

· omogucen je pristup Internetu u radnom okruženju, svim objektima Univerziteta (fakulteti i studentski centar-dom), te od kuce
· vrši se nabavka potrebne racunarske i druge opreme, te programskih alata i aplikacija, uz osiguranje odgovarajuce podrške pri korištenju
· uspostavljena je web stranica Univerziteta na kojoj je predstavljen Univerzitet, te su informacije o mogucnostima, aktivnostima i rezultatima Univerziteta trenutno dostupne domacoj i svjetskoj javnosti www.untz.ba
· u toku je realizacija projekta i uspostava Centra za ucenje na daljinu i u okviru njega centar za multimedijalnu prezentaciju
· u toku je instaliranje racunarskog programa za rad studentskih službi na svim fakultetima Univerziteta i njihovo mrežno uvezivanje
· u toku je realizacija projekta da svaki od fakulteta posjeduje najmanje jedan racunarski centar i virtuelnu biblioteku-citaonicu, s prikljuckom na internet
· u toku je realizacija pilot-projekta uvodenja studomata za komunikaciju student-studentska služba

U narednom periodu predstoji:

· uspostaviti "Informacioni sistem Univerziteta ISUT" koji ce informacijski povezati sve organizacijske i administrativne aktivnosti, te omoguciti obavljanje svih funkcija
· aktivno poticati pokretanje pilot projekata inovativne primjene IT

Naravno, za realizaciju navedenih ciljeva postoje odredene teškoce i prepreke, koje se mogu odredenim aktivnostima prevazici, a odnose se na stvaranje ambijenta, pozitivno orijentiranog okruženja i izgradnju infrastrukture.

4.2. Teškoce i prepreke

· odredeni broj nastavnika ne poznaje, ne razumije i ne koristi aktivno IT
· ne postojanje podrške vlasti za cjelovitu strategiju primjene IT, strah od primjene IT, a ne sagledavanje da IT predstavlja sredstvo za dalji napredak. S tim u vezi vlast ne vidi niti razlog za izdvajanje sredstava za primjenu IT
· ne postojanje vlastitih finansijskih izvora Univerziteta za ove namjene, ili u najboljem, to su nedovoljna sredstva
· nepostojanje centara podrške za razvoj univerziteta, trajno obrazovanje nastavnika i primjenu novih obrazovnih tehnologija

4.3. Strateški koraci

· promotivno djelovanje i podizanje svijesti o važnosti i ulozi Univerziteta i mogucnostima primjene IT
· permanentno obrazovanje nastavnika, studenata i administracije u korištenju, primjeni i mogucnostima IT ( osigurati da se godišnje 35% ljudstva zna koristiti IT, da svi studenti imaju jednako obrazovanje u okviru nastavnih opcih predmeta)
· u potpunom korištenju svih postojecih resursa
· neprestano iznositi pozitivne primjere i stvarati pozitivno mišljenje kako unutar Univerziteta, tako i izvan njega
· napraviti plan izgradnje informacione strukture i aktivnostima kod vlasti osigurati potrebna sredstva u budžetu


5. NASTAVA I STUDENTI


Svjesni brzine proizvodnje znanja i siline razvoja novih tehnologija, shvatili smo da steceno, jednokratno znanje brzo zastarjeva i postaje neupotrebljivo, te da visoko obrazovanje mora postati kljucni nosilac sistema permanentnog-cjeloživotnog obrazovanja, što podrazumijeva duboke promjene u sistemu dodiplomskih i poslijediplomskih studija.

Cilj nam je uspostaviti fleksibilnije oblikovane opce programe i raznovrsnije mogucnosti studiranja.

Izvršili smo preispitivanje sadašnjeg nacina sticanja akademskih zvanja i dužine trajanja studija. Opredijelili smo se za model organizacije studija u skladu sa evropskim pristupom o harmonizaciji visokog obrazovanja (Bolonjska deklaracija): 4 godine dodiplomskog studija + 1 godina magistarskog ili specijalistickog studija + 3 godine doktorskog studija odnosno subspecijalizacije.

Uz fleksibilne opce dodiplomske studije, poslijediplomsku nastavu treba fokusirati na bogatim i raznovrsnim programima koji moraju ukljuciti i široku ponudu specijalistickih i strucnih programa. Univerzitet se mora tržišno orijentirati i za potrebe vanjskih konkretnih narucilaca ponuditi kratke programe ciljanog subspecijalistickog usavršavanja, te kratke programe "periodickog osvježavanja znanja". Na ovaj nacin Univerzitet ce preuzeti ulogu u podizanju opceg nivoa obrazovanja u društvu, obezbjediti bolju horizontalnu i vertikalnu prohodnost u studiranju, efikasno odgovoriti brzim promjenama, a obrazovanje prilagoditi primjereno potrebama korisnika i narucilaca.

Realizacijom postavljenih ciljeva ocekujemo:

· programe koji se oslanjaju na rezultate nauke, tehnike i društvenih odnosa, te programe koji omogucavaju djelotvorno ukljucivanje u evropsko tržište radne snage, brzo postizanje visokog nivoa kompetitivnih znanja i vještina, njihovu obnovu, ali i promjenu
· nastavu koja više angažira nastavnika, potice dvosmjernu komunikaciju sa studentima i razvijen sistem kontinuiranog pracenja rezultata
· nastavu koja studentu omogucava razumijevanje grade, stvara osjecaj samopouzdanja, osjecaj uspješnosti
· kreativan i kriticki odnos studenata prema akademskim sadržajima, te razvijanja demokraticnosti i fleksibilnosti i tolerancije prema novom i razlicitom
· povecanje udjela interaktivne i iskustvene nastave, posebno rad na projektima
· obavezu redovnog obnavljanja i osvježavanja nastavnih curiculuma / programa
· dostupnost nastavnog materijala/knjiga i uvodenje novih tehnologija u nastavi

Razvijajuci ovaj koncept mogli bismo ostvariti nastavu "usmjerenu" na studente.

5.1. Teškoce i prepreke

Teškoce i prepreke za realizaciju su:

· zanemarivanje korisnika visokog obrazovanja prilikom donošenja odluka o svrsi, ciljevima, zadacima, sadržajima i metodama programa
· krutost programa i njihova zatvorenost u uža podrucja, stare navike i konzervativnost sudionika
· neodlucnost da se krene u radikalne promjene uslovljene kadrovskim mogucnostima, neinventivnošcu sudionika, autoritetima, licnom pozicioniranju i interesima
· prenaglašenost ex cathedra poucavanja nasuprot interaktivnim, saradnickim i istraživackim oblicima nastave
· nedovoljno ukljucivanje studenata u projekte i istraživanja
· nepostojanje mehanizama vanjske evaluacije
· nedostatna sredstva za uvodenje novih tehnologija u nastavni proces


5.2. Šta treba promijeniti u cilju unaprjedenja nastavnog procesa?


U cilju unaprjedenja nastavnog procesa potrebno je:

· eliminisati teškoce i prepreke
· povecati udio interaktivne i iskustvene nastave, te rad na projektima
· ukljuciti što veci broj relevantnih osoba i vanjskih eksperata u kontinuirani dijalog o razvoju i evaluaciji curiculuma/programa
· obaveza redovnog obnavljanja curiculuma novim saznanjima
· dostupnost nastavnog materijala, proizvodnjom univerzitetskih udžbenika kao nastavnickoj obavezi
· uvodenje novih tehnologija u nastavnom procesu
· izrada novih standarda i normativa
· uspostava sistema kontinuiranog pracenja rada studenata tokom semestra, uzimajuci u obzir rezultate postignute na vježbama, domacim zadacama, projektima, kolokvijima, uz polaganje ispita neposredno nakon odslušanog predmeta
· preoblikovanje programa u manje cjeline izvodive u okviru jednosemestralnih kolegija (posebno važno kod razrade ECTS sistema)
· otvaranje mogucnosti ucenja na daljinu i e-mail komunikaciju sa mentorom
· ukljucivanje uglednih gostujucih profesora iz zemlje i inostranstva u nastavu, posebno u poslijediplomske studije uz obavezu najmanje 10% takve nastave
· omoguciti vecu prohodnost iz prve u drugu godinu

Temeljni odnos izmedu studenata i ostalih ucesnika u nastavnom procesu visokog obrazovanja trebao bi biti odnos izmedu partnerstva i uzajamnosti. Studenti moraju postati ravnopravni ucesnici u nastavnom procesu, aktivni sudionici, pokretaci promjena i nosioci inicijativa u akademskoj i široj zajednici.

Za realizaciju i postizanje takvih ciljeva neophodno je:

· poštovanje studenta kao cjelokupne licnosti, uvažavanje njegovih potreba, interesa i prava
· demokraticnost odnosa
· dvosmjerna komunikacija sudionika
· osiguravanje ucešca u odlucivanju u bitnim pitanjima
· mogucnost konsultacija i podrške
· poticanje razvoja gradanskih vrijednosti i poduzetnickih vještina


Rezultati ovakvog partnerskog odnosa su:

· samopoštovanje i samopouzdanje studenata u mogucnosti ostvarenja vlastitih potencijala
· mogucnost zadovoljavanja raznovrsnih potreba studenata kroz razlicite oblike djelovanja
· spremnost studenata za preuzimanje odgovornosti za vlastito ucenje i obrazovanje
· spremnost studenata za nastavak saradnje sa univerzitetom nakon diplomiranja
· motiviranost studenata za saradnju sa nastavnicima na izradi naucnih projekata, ali i projekata vezanim za unaprjedenje nastave


5.3. Teškoce i prepreke

· studij se tretira velikiim dijelom kao socijalna, a ne kao obrazovna (ekonomska) kategorija, što utice na nemotiviranost studenata i sporo studiranje
· teška materijalna situacija vecine studenata i zaokupljenost rješavanja egzistencijalnih problema i potreba
· deklarativna ili nikakva ukljucenost u procese odlucivanja
· pasivnost kao posljedica prethodnog obrazovnog iskustva


6. SISTEM OSIGURANJA KVALITETA

6.1. Zašto sistem osiguranja kvaliteta?

Univerzitet se vrednuje i s obzirom na nivo postojeceg sistema koji osigurava kvalitet i s obzirom na rezultate rada i doprinose koje univerzitet ostvaruje s obzirom na društvo i nacionalni razvoj. Slijediti svjetske tokove i trendove u visokom obrazovanju, posebno podizati kulturu koja doprinosi kvalitetu, neophodan je korak što ga univerzitet mora uciniti u smjeru integracije u evropski akademski prostor.

Osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju obuhvata sve postupke koji ukljucuju akreditaciju, nadzor i vrednovanje aktivnosti u visokom obrazovanju:

- ovlaštenja institucija za djelovanje u visokom obrazovanju
- donošenje novih nastavnih planova i programa
- vrednovanje institucija (organizacija i upravljanje, nastava i naucni rad)
- prihvatanje i primjena kriterija za izbor nastavnika
- ocjenjivanje nastavnika i studenata.


6.2. Ocjena sadašnjeg stanja


Sadašnje stanje karakterizira:

- nedovoljno definirani postupci akreditacije i vrednovanja institucije na državnom nivou
- otpor akademske zajednice prema promjenama, što je posljedica nepostojanja odgovarajuceg upravljanja kvalitetom, neinformisanost na nivou dezintegrisanog univerziteta
- upisna politika koja utice na kvalitet nastavnog procesa i nedovoljno jasno definirani standardi i normativi
- nikakva mobilnost studenata i nastavnika, cak i unutar istog univerziteta. Ovo je posljedica krutih nastavnih programa, stroge podijeljenosti medu fakultetima i njihovim nastavnim programima, tj. nepostojanja integrisanog univerziteta.
- nastavna i strucna aktivnost nije odgovarajuce vrednovana u izbornim postupcima s obzirom na naucnu aktivnost
- stalno pracenje kvaliteta nije zaživjelo u našem sistemu osiguranja kvaliteta
- ne postoji standardiziran mehanizam koji prepoznaje i nagraduje kvalitet. Prosjecnost i uravnilovka još uvijek su modeli funkcioniranja na univerzitetu.


6.3. Mjere za uspostavu sistema osiguranja kvaliteta

Mjere za uspostavu sistema osiguranja kvaliteta koje bi bilo nužno primjeniti su:

· ukljucivanje akademske sredine i sudionika u aktivnosti
· organizacija tribina i radionica na kojima ce se raspravljati o standardima, kriterijima kvalitete, postupcima vrednovanja
· izrada preporuka za promjenu zakonskih i podzakonskih akata
· osnovati ured i imenovati osobu-koordinatora za osiguranje kvaliteta (na univerzitetskom i fakultetskom nivou)
· periodicno i kontinuirano provoditi vrednovanje institucija, nastavnih programa, nastave, nastavnika, studenata

7. FINANSIJSKI ASPEKTI

7.1. Finansijska konsolidacija i finansijska autonomnost Univerziteta u Tuzli

U sadašnjoj organizaciji visokog obrazovanja, s obzirom na ustavna rješenja, finansijski teret za kanton je isuviše težak za upravljanje u tehnološki i ekonomski efikasnom samoodrživom sistemu visokog obrazovanja. Jedini efikasan nacin upravljanja visokim obrazovanjem i naucnim sistemom je da se osiguraju finansijski poticaji. Ovo implicira uvodenje fleksibilnog i realnog sistema finansiranja visokog obrazovanja i istraživackog rada, zasnovanog na kvantitativnim i kvalitativnim standardima. Finansijska autonomija univerziteta pretpostavlja slobodu univerziteta da traži i druge izvore-fondove. To može biti rezultat odredenih mjera racionalnog tržišta u sistemu visokog obrazovanja, ili kao mjera, poticaj privatnim ulaganjima u visoko obrazovanje.

U konsolidaciji finansijskog stanja pokušavamo razviti aktivnosti obezbjedenja dodatnih izvora finansiranja i motivirati fakultete da svoja znanja i sposobnosti valorizuju kroz naucno-istraživacki rad, projekte i dr. aktivnosti u cilju poboljšanja finansijskog stanja. Ovo podrazumijeva, uz zakonska rješenja, njihovu odredenu finansijsku samostalnost.

Standard zaposlenih na Univerzitetu, posebno nastavnog osoblja, ali i standard studenata, su aktuelni problemi od cijeg uspješnog rješavanja direktno zavisi i buducnost Univerziteta. Od ovoga zavisi orijentacija kadrova za bavljenje ovim poslom, presudan je za ostanak kadrova, koji treba da postignu prestižne rezultate na Univerzitetu.


7.2. Poduzete aktivnosti

U proteklom periodu preduzeli smo slijedece aktivnosti:

· afirmisali aktivnosti obezbjedenja dodatnih izvora finansiranja organizacionim dijelovima da svoja znanja i sposobnosti valorizuju kroz naucno-istraživacki rad, izradu projekata i dr. aktivnosti
· obezbjedili izvore sredstava za finansiranje poboljšanja standarda studija, participacijom studenata prilikom upisa
· ustanovili Fond za stipendiranje nadarenih studenata na dodiplomskom, te postdiplomskom studiju (stipendije 1000 KM, placeni troškovi PDS 7500 KM i odbrane doktorata 12000 KM)
· tržišno se orijentirajuci, ustanovili mogucnost studija za vlastite potrebe za one studente koji svojim rezultatima nisu ušli u kvotu broja studenata koje finansira kanton, a žele studirati
· podstakli i pomogli ucešce studenata u rješavanju problema vezanih za organizaciju njihovih aktivnosti


7.3. Sadašnje stanje i strateški koraci

1. Osnovna pretpostavka promjena, koja direktno utice na unaprjedenje sistema finansiranja Univerziteta u Tuzli ( kao vlasnicki državnog) je promjena ambijenta i shvacanja da su izdaci za visoko obrazovanje reproduktivna potrošnja za koju, zbog toga, budžetske izdatke treba, po definiciji smanjivati. Nasuprot, izdatke za visoko obrazovanje i nauku treba shvacati kao dugorocnu investiciju u ekonomski i socijalni razvoj, što implicira iz osnove, promjenu logike finansiranja i dugorocno pretpostavlja veca državna izdvajanja za finansiranje obrazovanja i nauke.

2. Bez obzira na visinu vlastitih prihoda ( u Evropi je prihvatljiv odnos 75%:25%- država: vlastiti prihod) smatram da osnovni izvor finansiranja Univerziteta u Tuzli i dalje treba biti (državni/kantonalni) budžet. U tom budžetu treba osiguravati sredstva za plate i naknade, materijalne troškove, nužan nivo naucnog, umjetnickog i strucnog rada, rad službi koje osiguravaju cjelovitost i potreban standard univerziteta, radni i životni standard zaposlenika i studenata, stipendije, novcane potpore za školarine te razvoj univerziteta. Za efikasnu realizaciju ovoga moraju se naciniti kriteriji dodjele sredstava. Ako bi se visoko obrazovanje podiglo na federalni/državni nivo moraju se naciniti kriteriji i model državnog finansiranja s odgovarajucom formulom finansiranja ("funding formula"), kako je to uobicajeno u EU.

3. Danas se sredstva doznacuju Univerzitetu po sistemu koji reproducira naslijedeno stanje, ne uvažava promjene, ne potice racionalizaciju i kao takav je neodgovarajuci i cesto nepravedan. Ovo se posebno odnosi na finansiranje tzv. materijalnih troškova. Kvalitetna promjena sistema finansiranja jeste proracun stvarnog troška studiranja po studentu za svaki organizacioni dio odnosno studijski profil s preciznom razradom udjela pojedinih troškova i uz realne standarde realizacije programa. Taj je proracun osnovna pretpostavka modela finansiranja, odredivanja cijene studija za one studente koji sami placaju studij i za strane studente. On je ujedno polazna velicina za odredivanje (moguce) participacije studenata- školarine. Utvrdena cijena studija po studentu služila bi kao kriterij alokacije budžetskih sredstava Univerzitetu. Na ovakvu raspodjelu sredstava vremenom bi se uticalo dopunom kriterija kojim bi se vrednovao kvalitet izvedbe nastavnih programa.

4. Univerzitet uz akademsku mora imati i finansijsku autonomiju, što podrazumijeva:

· tacno utvrdene budžetske (fed/kanton ili država) izvore finansiranja za ostvarivanje postavljenih ciljeva, kako po kvantitetu tako i po kvalitetu
· liberalizaciju usmjeravanja dodijeljenih budžetskih sredstava u okviru samostalno utvrdenog univerzitetskog budžeta
· odgovornost za upotrebu dodijeljenih sredstava u skladu sa zakonima i ostalim podzakonskim aktima, ali i u skladu s vlastitim strategijama univerziteta

Na ovaj nacin, budžet bi u tom dijelu unaprijed bio poznat, univerzitet bi slobodnije vodio politiku u skladu sa vlastitim potrebama, liberalizacijom upotrebe unaprijed poznatih sredstava doprinijelo bi se integraciji i samostalnosti univerziteta, omogucilo bi racionalizaciju, odgovornije upravljanje i bolji nadzor nad sredstvima.

U izloženom sistemu finansiranja univerzitet preuzima dio odgovornosti za racionalnu upotrebu sredstava i nivo kvaliteta izvedbe programa, ali postoji i eksterni nadzor kojim država kontroliše troškove i osigurava primjenu akademskih standarda.

5. Iznos sredstava iz budžeta svake godine se nastoji smanjiti, a Univerzitet postaje sve ovisniji o drugim izvorima finansiranja. Tzv. vlastiti prihodi Univerziteta su više posljedica nedostatnog državnog finansiranja nego rezultat tržišne orijentacije. Najveci dio prihoda je od dodiplomskih vanrednih studija, poslijediplomskih studija, participacije studenata, od ove godine prihoda od studija za vlastite potrebe, zatim donacija i ostalih prihoda. Najveci su izdaci za direktne troškove izvedbe tih programa. Vlastite prihode Univerzitet koristi u skladu s posebno propisanom strukturom namjenske upotrebe tih sredstava, finansirajuci iz njih najveci dio materijalnih troškova, kapitalnu izgradnju i opremanje, povecanje nivoa standarda studija, nabavku opreme i sl.

6. Zbog ovoga, nužno je Univerzitetu ostaviti slobodu ostvarivanja, trošenja i zadržavanja vlastitih prihoda, ali i stimulirati Univerzitet i njegove organizacione dijelove da ostvaruju svoje vlastite prihode.

7. Mogucu participaciju studenata u troškovima dodiplomskog studija treba odredivati na osnovu realne cijene studija i ona bi trebala biti pracena sistemom državne finansijske potpore takvim studentima
8. Ostvarivanje vlastitih sredstava iz poslijediplomskih studija, specijalistickih obrazovnih programa, istraživackih projekata na tržištu, savjetovanja, ekspertiza i sl. trebalo bi temeljiti na tržišnim odnosima i na pravu Univerziteta da slobodno koristi tako ostvarena sredstva u skladu sa svojim zadacima i strategijama.

9. Sredstva za razvoj treba integrisati u ukupna sredstva dodijeljena Univerzitetu, cime bi on preuzeo odgovornost za vlastiti razvoj i time povecao stepen autonomije. Univerzitet raspolaže s velikom vrijednosti kapitalne opreme koja fizicki i ekonomski zastarijeva. Zbog toga se javlja potreba sistematskog nadoknadivanja ovog gubitka vrijednosti i odgovarajuceg pracenja razvoja obrazovne tehnologije. Uz autonomno odlucivanje Univerziteta o kapitalnim ulaganjima, treba razmotriti mogucnost obracuna i izdvajanja amortizacije na nivou Univerziteta.

10. Problem finansiranja studentskog standarda treba rješavati kao integralni dio sistema finansiranja Univerziteta.

Ova rješenja neophodno je ugraditi u zakonsku regulativu i odgovarajuce podzakonske akte.

Sve navedene aktivnosti univerzitet ne može provesti sam, bez aktivnog ukljucenja šireg okruženja, bez zajednickog djelovanja svih zainteresiranih, ne samo na Univerzitetu, nego i u društvu.
Nažalost, osim deklarativne podrške izostalo je aktivnije ukljucenje medunarodne zajednice u oporavak i napredak univerziteta u Bosni i Hercegovini. U proteklim godinama, nakon rata, mnogo programa i sredstava u Bosni i Hercegovini usmjereno je za rekonstrukciju u razlicite oblasti. Ratno uništavanje univerziteta je ugrozilo ne samo njihove kapacitete, nego i kvalitet edukacije, osiromašilo nastavni i istraživacki kadar i istraživacke kapacitete. Oporavak univerziteta izostao je iz Programa pripritetne rekonstrukcije (Priority Reconstruction Program PRP1) u Bosni i Hercegovini.

Iz tih razloga trebalo bi ustanoviti Program pripritetne rekonstrukcije univerziteta PRP2 u iznosima koji bi na godišnjem nivou bili približno jednaki godišnjim nivoima PRP1, tj oko 1 mlrd. godišnje, a u trajanju najmanje tri godine, tj. do kraja 2005. godine.

Na kraju, nešto o znacajnoj segmentu univerziteta: naucnoistraživackom radu.


Sadašnje stanje i strateški koraci

Istraživ acke institucije u Bosni i Hercegovini u ratu su potpuno razorene i nisu bile predmetom ulaganja za postratni oporavak. Javni izvori za finansiranje istraživacko-razvojnog rada nisu poslije rata ponovo uspostavljeni i danas ne postoje. Privatni sektor ne ulaže i istraživacko-razvojni rad. Saradnja industrije i univerziteta u istraživacko-razvojnim projektima nije uspostavljena poslije rata zbog nemoci neoporavljene industrije. Preduzeca vrlo malo ulažu u apsorbciju novih tehnologija zbog istog razloga. Strane direktne investicije su svega 2,5% GDP i nisu donijele tehnološki transfer.

Sve zemlje tržišne ekonomije imaju fondove za podsticanje istraživacko-razvojnog rada u preduzecima (i privatnim) i fondove naucnoistraživackog rada na univerzitetima. Bosna i Hercegovina je do rata postigla ukupni kapacitet ovih fondova na nivou oko 1,5% GDP. Potpuno je pogrešno smatrati da takvi fondovi zbog privatizacije privrede ne trebaju postojati.

U cilju aktiviranja i realizacije ovoga trebalo bi sprovesti slijedece aktivnosti:

- formirati kantonalne fondove za podsticanje istraživacko-razvojnih projekata

- karakteristike fonda za podršku istraživacko-razvojnim projektima:

1. fond bi imao kapacitet od 1,5% GDP kantona,

2. od ukupnih sredstava fonda odredeni procenat sredstava bio bi usmjeren za slobodno programirana istraživanja na univerzitetu, a odredeni procenat sredstava fonda za primjenjene istraživacko-razvojne programe.


- Obezbjediti mjere federalne vlade:

1. podstaci kantone da formiraju svoje fondove za podršku istraživanju i razvoju, a u kapacitetu od 1,5% GDP kantona,

2. federalnu istraživacku politiku realizirati federalnim zakonom o naucno-istraživackom radu i fondom za podsticanje istraživanja i razvoja,


3. sa istim ciljem izvršiti poresko prilagodavanje (povrat poreza) kojim bi se pomoglo istraživanje i razvoj,

4. formirati federalni podsticajni fond za projekte koje zajedno rade preduzeca iz dva i/ili više kantona.


Univerziteti bi, sa svoje strane, strateški interes naucnog rada uokvirili aktivnostima slijedecih ciljnih elemenata:

- usvajanja politickog mišljenja sa instrumentarijem o obrazovanju kao dugorocnoj strateškoj investiciji u znanja i sposobnosti ljudi i nužnosti stalnog pomjeranja obuhvata ljudi ka višim nivoima znanja, jer se moguce promjene i efikasnosti sve više zacinju u raspoloživom potencijalu ljudskih znanja i umješnosti.
- ocuvanja i okupljanja kadrovskog jezgra
- stvaranja i razvoja podmlatka za naucni rad,
- situiranja bazicnih naucnih istraživanja u odredenom dijelu obrazovnog sistema

UMJESTO ZAKLJUCKA
ŠTA DALJE?


Uvjet da se, ne samo Univerzitet u Tuzli, nego cjelokupno bosansko-hercegovacko visoko obrazovanje podigne na nivo da može da saraduje sa visokim obrazovanjem širom Evrope i drugih dijelova svijeta je kvalitet na medunarodnom nivou. Naravno, ovaj cilj ne može se dostici odjednom i mora imati jasan dinamicki vremenski raspored aktivnosti, sa realnim finansijskim planovima u kojima moraju biti naznaceni prioriteti i troškovi.

Što se tice Univerzieta u Tuzli, dosadašnja aktivnost u oblasti medunarodne saradnje i postignuti rezultati dobro je polazište za realizaciju i dostizanje postavljenih ciljeva (Rochester USA; Univerzitet u Ankari, Pecuhu, Barceloni, Mariboru, Marburgu, itd.).

U narednom periodu planiramo aktivnosti usmjeriti na povezivanje sa univerzitetima u regionu, saradnju sa univerzitetima zemalja Pakta za stabilnost za jugoistocnu Evropu, saradnju sa evropskim univerzitetima, i univerzitetima iz drugih regiona.
Pored ovoga, medunarodna saradnja treba da bude intenzivirana prema medunarodnim institucijama, asocijacijama univerziteta i naucnim institucijama i fondacijama.

Saradnja sa bosansko-hercegovackim univerzitetima treba da bude usmjerena ka definiranju strategije razvoja visokog obrazovanja U Bosni i Hercegovini, poticaja njegovog finansiranja formiranjem fonda na državnom i/ili entitetskom nivou, njegovom legislativnom definiranju, usvajanju standarda i normativa u obrazovanju, uskladivanju curiculuma studija radi saradnje i pokretljivosti studenata i nastavnika, te aktivnom i efikasnom radu ustanovljenog Koordinacionog odbora za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine.


Univerzitetima u Bosni i Hercegovini, pa i Univerzitetu u Tuzli, ostaje trajan zadatak da uspostave standardnu univerzitetsku autonomiju, jer ona omogucava nužni stepen nezavisnosti od politickih i vanjskih uticaja i ekonomske moci, što podrazumijeva pravo i odgovornost univerziteta da samostalno odlucuje:

1. o svojoj unutrašnjoj organizaciji
2. o nastavnim programima i uvjetima njihove provedbe
3. o izboru nastavnika i drugog univerzitetskog osoblja
4. o predlaganju i utvrdivanju budžeta unutar ogranicenja vladinih sredstava
5. o ostvarivanju dodatnih prihoda unutar opcih preporuka vlade
6. o srednjorocnoj i dugorocnoj strategiji u ulaganjima u razvoj
7. o medunarodnoj univerzitetskoj saradnji